• Follow us:
alberta-healthe-services

Alberta đầu tư tăng số lượng phòng khám y tế trên toàn tỉnh

Thêm nhiều người cao niên và người dễ bị tổn thương ở Alberta sẽ được chăm sóc ngay tại nơi họ sinh sống, nhờ vào sự gia tăng các hỗ trợ y tế trên toàn tỉnh.

Các nhân viên y tế lưu động sẽ chăm sóc tại chỗ cho những người cao niên và các trường hợp cần chăm sóc thường xuyên khác tại Alberta giúp giảm việc sử dụng xe cứu thương, giường bệnh và các nguồn lực khác của bệnh viện. Read more