Category: Uncategorized

Cơ hội thay đổi cuộc sống, việc làm và tăng thu nhập, tìm hiểu tường tận các khoá học đào tạo nghề Spa và chuyên viên y tế thẫm...

“It definitely hits home…We’ve all got family. It all hurts,” Vegreville Mayor Myron Hayduk said.A Vegreville man, Vince Loewen, was one of five Alberta men killed Friday in an avalanche...