Express Entry: Canada phát thư mời đến 3000 ứng viên trong rút thăm ngày 14/03

Express Entry: Canada phát thư mời đến 3000 ứng viên trong rút thăm ngày 14/03

Chính phủ Canada đã mời 3,000 ứng cử viên của chương trình nhập cảnh Express Entry để định cư tại Canada trong đợt rút thăm mới vào ngày 14 tháng 3 vừa qua. Mức điểm tối thiểu cho Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS) trong đợt này là 456.

Đợt rút thăm này diễn ra sau khoảng 3 tuần so với đợt trước đó. Các đợt rút thăm trong năm 2018 diễn ra 2 tuần 1 lần. Số lượng thư mời định cư để nộp hồ sơ (ITA) dao động từ 2,750 đến 3,000 và điểm CRS cao nhất khoảng 456 và thấp nhất là 442.

Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cũng sử dụng nguyên tắc tie-break tại đợt rút thăm mới nhất này. Trong trường hợp này, thời gian và ngày của cuộc tie-break sẽ là 3 tháng 3 năm 2018. Tức là các ứng cử viên có điểm CRS từ 456 trở lên và đã nộp hồ sơ trước thời điểm này đều nhận được ITA.

Đợt rút thăm mới nhất là đợt thứ 5 trong năm 2018, cũng là năm đầu tiên của kế hoạch định cư dài hạn của chính phủ Canada. Trong năm 2018, Canada để ra mục tiêu cho 74,900 người nhập cư thông qua 3 diện của Express Entry: Người lao động chuyên môn cao, Người lao động thị trường văn phòng và Người lao động thị trường cơ bản.

Cần lưu ý rằng mục tiêu năm 2018 cho 3 diện Express Entry là nhiều hơn 3,200 người nhập cư so với năm trước. Năm 2017 có tổng cộng 86,023 thư mời được gửi và mức điểm CRS thấp nhất là 413 vào tháng 5.

IRCC vẫn còn một chặng đường dài để tiến tới các mục tiêu của năm 2018 và 2019. Tính cả đợt rút thăm ngày 14 tháng 3 , Canada đã phát hành tổng cộng 14,500 ITA trong năm 2018.
Các ửng cử viên Express Entry cũng được lợi ích từ hoạt động bắt đầu năm 2018 của Human Capital Priorities Stream ở Ontario.

Hoạt động này có liên kết với chương trình Express Entry, là một phần của Chương trình Đề cử Nhập cư Ontario (OINP), cho phép lựa chon các ứng viên từ Express Entry có điểm số tối thiểu 400 với nhiều tiêu chí khác.

Ontario đã tổ chức 3 đợt rút thăm vào tháng hai thông qua Human Capital Priorities Stream, tổng cộng có 1,008 thư mời đề cử ứng cử viên của tỉnh tới Express Entry.

Các ứng cử viên Express Entry nộp đơn thành công cho chương trình đề cửa cử của tỉnh bang sẽ được nhận thêm 600 cho điểm CRS của họ.

Các chương trình Express Entry liên kết tại Manitoba, Prince Edward Island và British Columbia cũng hoạt động trong năm nay.

[amazon_link asins=’B00R6Y6HUU,B077G9ZDLX,3899556836,B000076CWX,B00005B1PO’ template=’ProductCarousel’ store=’vietcanmedia-20′ marketplace=’CA’ link_id=’09186814-2f25-11e8-ad85-7de7533ec738′]

Leave a Reply

Your email address will not be published.