? Chính phủ Canada được gọi là gì?Question #1: What is the government of all of Canada called?

? Việc phát hiện ra insulin (thuốc trị tiểu đường) của Sir Frederick Banting và Charles Best mang ý nghĩa gì?Question #2: What is the significance of the discovery of insulin by Sir Frederick Banting and Charles Best?

? Tỉnh bang nào có diện tích nhỏ nhất Canada?Question #3: Which province in Canada is the smallest in land size?

? Thành phố nào là Thủ đô của vùng lãnh thổ Northwest Territories?Question #4: What is the capital City of the Northwest Territories?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Con sông lớn nhất của Canada có tên là gì?Question #5: What is a major river in Quebec?

? Sự khác biệt giữa Hoàng đế (Vua hoặc Nữ Hoàng) với Thủ tướng là gì?Question #6: What is the difference between the role of the Sovereign and that of the Prime Minister?

? Ai là người đứng đầu Canada?Question #7: Who is Canada’s Head of State?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tên Canada được xuất phát từ đâu?Question #8: From where does the name “Canada” come from?

Bạn đã trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

? Những ví dụ nào dưới đây cho thấy bạn và gia đình bạn đang sống có trách nhiệm?Question #9: What are some examples of taking responsibility for yourself and your family?

Bạn trả lời sai rồi!

? Kể tên 3 quyền bổ sung được bảo vệ trong Hiến pháp về Quyền và Quyền tự do của Canada?Question #10: Name three additional rights protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Quốc ca của Canada có tên là gì?Question #11: What song is Canada’s national anthem?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi đặc biệt quan trọng.

? Đa số những người Canada nói tiếng Pháp sống ở đâu?Question #12: Where do most French-speaking Canadians live?

? Nhóm người nào đã khai phá ra đất nước Canada?Question #13: Who are the founding peoples of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tỉnh bang Quebec đã trải qua một thời kỳ của sự thay đổi nhanh chóng, nó được gọi là gì?Question #14: In the 1960s, Quebec experienced an era of rapid change. What is this called?

Bạn trả lời sai rồi!

? Vai trò của tòa án tại Canada là gì?Question #15: What is the role of the courts in Canada?

? Các bộ trưởng trong chính phủ được chọn như thế nào?Question #16: How is a Cabinet Minister chosen?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận, đây là câu hỏi quan trọng!

? Hãy cho biết 3 cấp chính quyền của Canada?Question #17: What are the three levels of government in Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Câu văn nào dưới đây miêu tả đúng nhất về cuộc chiến năm 1812?Question #18: Which of the following sentences best describes the War of 1812?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Thủ tướng được chọn như thế nào?Question #19: How is the Prime Minister chosen?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết các tỉnh bang khu vực Central của Canada và thủ đô của các tỉnh này?Question #20: What are the provinces of Central Canada and their capital cities?

Bạn trả lời sai rồi!

? Đạo luật British North America Act có hiệu lực vào năm nào?Question #21: When did the British North America Act come into effect?

? Khi nói đến 2 từ"Underground Railroad" (Đường ngầm) chúng ta nghĩ đến điều gì?Question #22: What was the “Underground Railroad”?

? Ai là người chịu trách nhiệm chính tại các trại tập trung của người Thổ dân?Question #23: Who have major responsibilities on First Nations reserves?

? Ai là người đứng đầu chính phủ liên bang?Question #24: Who is the Head of Government?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Sau cuộc bầu cử liên bang thì đảng nào sẽ được thành lập chính phủ mới?Question #25: After a federal election, which party forms the new government?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.