• Follow us:

? Những người khai sinh ra Confederation đã làm gì?Question #1: What did the Fathers of Confederation do?

? Hãy cho biết 3 ngành công nghiêp chính của Canada?Question #2: What are the three main types of industry in Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết các tỉnh bang thuộc vùng Northern Canada (Phương bắc Canada) và thủ đô của các tỉnh bang này?Question #3: What are the territories of Northern Canada and their capital cities?

Bạn trả lời sai rồi!

? Huân chương nào là huân chương danh dự nhất mà một quân nhân Canada có thể nhận được?Question #4: What is the highest military honour a Canadian can receive?

? Hãy cho biết các tỉnh bang khu vực Central của Canada và thủ đô của các tỉnh này?Question #5: What are the provinces of Central Canada and their capital cities?

Bạn trả lời sai rồi!

? Hãy cho biết những tỉnh bang thuộc các tỉnh Prairie (Đồng bằng) và thủ đô của các tỉnh bang này?Question #6: What are the Prairie provinces and their capital cities?

Bạn đã trả lời sai rồi!

? Hãy cho biết đâu là 2 ngôn ngữ chính được sử dụng tại Canada?Question #7: What are the two official languages of Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Dân số của Canada là bao nhiêu?Question #8: What is the population of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết tên của 5 khu vực tại Canada?Question #9: Name the five regions of Canada

Bạn trả lời sai rồi!

? Biểu tượng và phương châm của Canada "A Mari Usque Ad Mare", điều đó nghĩa là gì?Question #10: The Canadian Coat of Arms and motto is “A Mari Usque Ad Mare.” This means:

? Trong hệ thống tư pháp của Canada, "đoán chừng của sự vô tội" nghĩa là gì?Question #11: In Canada’s justice system what does “presumption of innocence” mean?

Bạn trả lời sai rồi!

? Chính phủ được thành lập như thế nào sau cuộc bầu cử liên bang?Question #12: How is the government formed after a federal election?

Bạn đã trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Những ví dụ nào dưới đây cho thấy bạn và gia đình bạn đang sống có trách nhiệm?Question #13: What are some examples of taking responsibility for yourself and your family?

Bạn trả lời sai rồi!

? Ai là Toàn quyền của Canada?Question #14: What is the name of the Governor General?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tòa án nào là tòa án cấp cao nhất Canada?Question #15: What is the highest court in Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tên Canada được xuất phát từ đâu?Question #16: From where does the name “Canada” come from?

Bạn đã trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

? Hãy cho một ví dụ mà ở đó cho thấy sự bình đẳng giữa tiếng Anh và tiếng PhápQuestion #17: Give an example of where English and French have equal status in Canada.

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

? Thẻ thông tin bầu cử chứa nội dung gì?Question #18: What is a voter information card?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Hãy cho một ví dụ bạn là một người có trách nhiệm trong cộng đồng của mình?Question #19: Give an example of how you can show responsibility by participating in your

Bạn đã trả lời sai rồi!

? Làm sao để một dự luật trở thành một luật được áp dụng?Question #20: How does a bill become a law?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

? Hãy cho biết "quyền giữ bí mật lá phiếu" (bầu cử) nghĩa là gì?Question #21: What does the “right to a secret ballot” mean?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng!

? Confederation (Liên bang) có nghĩa là gì?Question #22: What does Confederation mean?

? Chính phủ Canada được gọi là gì?Question #23: What is the government of all of Canada called?

? Thuật ngữ "Chính phủ có trách nhiệm" nghĩa là gì?Question #24: What does the term “responsible government” mean?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Thế nào được gọi là một người nói tiếng Pháp?Question #25: What is a Francophone?

? Một luật trước khi được đưa vào sử dụng (đã thông qua) thì được gọi là gì?Question #26: What do you call a law before it is passed?

Bạn trả lời sai rồi!

? Quốc gia nào là quốc gia có giao thương lớn nhất với Canada?Question #27: What country is Canada’s largest trading partner?

Bạn trả lời sai rồi!

? Hãy cho biết 1/3 dân số Canada sống tại tỉnh bang nào?Question #28: One third of all Canadians live in which province?

Bạn trả lời sai rồi!

? Sự khác biệt giữa Hoàng đế (Vua hoặc Nữ Hoàng) với Thủ tướng là gì?Question #29: What is the difference between the role of the Sovereign and that of the Prime Minister?

? Tuyến đường sắt Canadian Pacific Railway là biểu tượng cho điều gì?Question #30: What did the Canadian Pacific Railway symbolize?

Bạn trả lời sai rồi!

? Một nữa dân số của Canada sống tại khu vực nào?Question #31: In which region do more than half the people in Canada live?

Bạn trả lời sai rồi!

? Tỉnh bang Quebec đã trải qua một thời kỳ của sự thay đổi nhanh chóng, nó được gọi là gì?Question #32: In the 1960s, Quebec experienced an era of rapid change. What is this called?

Bạn trả lời sai rồi!

? Bạn có được quyền chất vấn về công việc và tác phong làm việc của cảnh sát tại Canada?Question #33: In Canada, are you allowed to question the police about their service or conduct?

Bạn trả lời sai rồi!

? Hãy cho biết tên của 2 văn kiện chính trong đó có chứa nội dung về quyền và tự do của chúng ta?Question #34: Name two key documents that contain our rights and freedoms.

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết 2 quyền tự do cơ bản được bảo vệ trong Hiến pháp về Quyền và Tự do của Canada?Question #35: Name two fundamental freedoms protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms.

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tool tip textQuestion #36: A Member of Parliament from Montreal announces that she will spend her weekend in her electoral district. This means she would be:

Bạn chọn sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử!

Question #37: Approximately how many Canadians served in the First World War?

? Ý nghĩa của việc đeo hoa poppy trong ngày Remmbrance Day là gì?Question #38: What is the meaning of the Remembrance Day poppy?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Các bộ trưởng trong chính phủ được chọn như thế nào?Question #39: How is a Cabinet Minister chosen?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận, đây là câu hỏi quan trọng!

? Thành viên quốc hội được chọn như thế nào?Question #40: How are Members of Parliament chosen?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng có liên quan đến bầu cử!

? Hãy cho biết 2 đoạn đầu tiên trong bài Quốc Ca Canada?Question #41: Give the first two lines of Canada’s national anthem?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

? Sự bình đẳng giữa nam và nữ có nghĩa là gì?Question #42: What is meant by the equality of women and men?

Bạn đã trả lời sai. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Chuyện gì đã xảy ra trong cuộc chiến The Plains of Abraham?Question #43: What happened at the Battle of the Plains of Abraham?

? Thế nào được gọi là chính phủ của đa số?Question #44: What is a majority government?

? Thượng nghị sĩ được chọn như thế nào? Question #45: How are Senators chosen?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

? Lá cờ của Canada trông như thế nào?Question #46: What does the Canadian flag look like?

? Khi nói Canada là một nước Quân Chủ Lập Hiến thì điều đó có nghĩa là gì?Question #47: What does it mean to say Canada is a constitutional monarchy?

Question #48: What does the word “Inuit” mean?

? Vai trò của tòa án tại Canada là gì?Question #49: What is the role of the courts in Canada?

? Hãy cho biết 3 thành phần trong quốc hội?Question #50: What are the three parts of Parliament?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết 2 trách nhiệm nào dưới đây thuộc trách nhiệm của chính phủ tỉnh bang và vùng lãnh thổ?Question #51: Name two responsibilities of the provincial and territorial government.

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu quan trọng.

? Hãy cho biết 3 nhóm chính của người bản địa?Question #52: What are the three main groups of Aboriginal peoples?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng!

? Vai trò của Đảng đối lập là gì?Question #53: What is the role of the Opposition parties?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Việc phát hiện ra insulin (thuốc trị tiểu đường) của Sir Frederick Banting và Charles Best mang ý nghĩa gì?Question #54: What is the significance of the discovery of insulin by Sir Frederick Banting and Charles Best?

? Phần nào trong Hiến pháp bảo vệ quyền và quyền tự do cơ bản của người dân?Question #55: What part of the Constitution legally protects the basic rights and freedoms of all Canadians?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Người Thổ dân chiếm bao nhiêu phần trăm (%) trong số người bản địa?Question #56: What percentage of Aboriginal people are First Nations?

? Bạn sẽ phải làm gì nếu không nhận được giấy mời đi bầu cử?Question #57: What should you do if you do not receive a voter information card telling you when and where to vote?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Những đại dương nào vây quanh Canada?Question #58: What three oceans border Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ý nghĩa của cuộc tấn công ngày 6 tháng 6 năm 1944 của Normandy?Question #59: hat was the significance of June 6, 1944 invasion of Normandy?

? Phong trào "Women's Suffrage Movement" là gì?Question #60: What was the Women’s Suffrage Movement?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Bạn sẽ phải hứa điều gì khi tuyên thệ gia nhập quốc tịch?Question #61: What will you promise when you take the Oath of Citizenship?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan trọng.

? Newfoundland gia nhập Canada vào năm nào?Question #62: What year did Newfoundland and Labrador join Canada?

? Confederation (Liên bang) được diễn ra vào năm nào?Question #63: What year was Confederation?

Bạn đã trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là người có quyền can thiệp vào việc bầu cử của bạn?Question #64: When asked, who must you tell how you voted in a federal election?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Hiến chương về Quyền và quyền tự do trở thành một phần của Hiến pháp Canada vào năm nào?Question #65: When did the Canadian Charter of Rights and Freedoms become part of the Canadian Constitution?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Quốc khánh Canada vào ngày nào? Và người dân Canada ăn mừng điều gì?Question #66: When is Canada Day and what does it celebrate?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ngày tưởng nhớ những người đã hy sinh trong chiến tranh là ngày nào?Question #67: When is Remembrance Day celebrated?

? Cuộc bầu cử liên bang Canada được tổ chứ vào ngày nào?Question #68: When must federal elections be held?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Bạn sẽ làm gì khi đi bầu cử?Question #69: When you vote on election day, what do you do?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Nhà Quốc hội Canada nằm ở đâu?Question #70: Where are the Parliament Buildings located?

? Đa số những người Canada nói tiếng Pháp sống ở đâu?Question #71: Where do most French-speaking Canadians live?

? Diện tích Canada lớn thứ mấy trên thế giới?Question #72: Where does Canada rank in the world’s largest countries?

? Đạo luật nào được ban hành lần đầu tiên tại Canada theo đó hội đồng lập pháp sẽ do dân bầu lên?Question #73: Which Act granted, for the first time in Canada, legislative assemblies elected by the people?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Con vật nào được chọn làm biểu tượng của Canada?Question #74: Which animal is an official symbol of Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Quốc gia nào có cùng biên giới với Canada ở phía Nam?Question #75: Which country borders Canada on the south?

? Đảng nào đang cầm quyền tại Canada?Question #76: Which federal political party is in power?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Điều nào dưới đây KHÔNG PHẢI là đặc tính của hệ thống chính quyền Canada?Question #77: Which of the following is NOT a feature of Canada’s system of government?

? Câu văn nào dưới đây miêu tả đúng nhất về cuộc chiến năm 1812?Question #78: Which of the following sentences best describes the War of 1812?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Thông báo nào dưới đây nói sai về một trường học?Question #79: Which of the following statements about residential schools is NOT true?

? Đảng nào sẽ trở thành Đảng đối lập trong quốc?Question #80: Which party becomes the Official Opposition?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Đảng nào đang nắm cương vị Đảng đối lập trong quốc hội Canada?Question #81: Which party is the Official Opposition at the federal level?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Cảng nào lớn nhất và bận rộn nhất Canada?Question #82: Which port is the largest and busiest in Canada?

? Tỉnh bang nào có múi giờ riêng của mình?Question #83: Which province has its own time zone?

? Tỉnh bang nào có diện tích nhỏ nhất Canada?Question #84: Which province in Canada is the smallest in land size?

? Tỉnh bang nào đã được tách ra thành 2 tỉnh bang sau khi gia nhập Confederation?Question #85: Which province was split into two at Confederation?

? Tỉnh bang nào cho phép phụ nữ bầu cử đầu tiên tại Canada?Question #86: Which province was to first to grant voting rights to women?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Lá cờ của tỉnh bang nào có biểu tượng hoa Lily?Question #87: Which provincial flag features the fleur-de-lys?

? Vùng đất nào chiếm diện tích 1/3 diện tích Canada?Question #88: Which region covers more than one-third of Canada?

? Tỉnh bang nào được biết đến như là một khu vực đất nông nghiệp phì nhiêu và nhiều nguồn tài nguyên năng lượng?Question #89: Which region of Canada is known for both its fertile agricultural land and valuable energy resources?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tỉnh bang nào gia nhập Canada sau cùng?Question #90: Which was the last province to join Canada?

? Ai là người bản địa của Canada?Question #91: Who are the Aboriginal peoples of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Những người Acadian là ai?Question #92: Who are the Acadians?

? Nhóm người nào đã khai phá ra đất nước Canada?Question #93: Who are the founding peoples of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là được gọi là người Metis?Question #94: Who are the Métis?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Quebecer là ai?Question #95: Who are the Quebecers?

? Thành viên quốc hội đại diện cho ai?Question #96: Who do Members of Parliament represent?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là những người đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng tuyết đường sắt Canadian Pacific Railway?Question #97: Who had played an important part in building the Canadian Pacific Railway (CPR)?

Bạn đã trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là người có quyền ra tranh cử trong cuộc bầu cử liên bang?Question #98: Who has the right to run as a candidate in federal elections?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Ai là người có quyền đi bầu trong cuộc bầu cử liên bang?Question #99: Who has the right to vote in federal elections?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Ai là người chịu trách nhiệm chính tại các trại tập trung của người Thổ dân?Question #100: Who have major responsibilities on First Nations reserves?

? Ai là người đứng đầu Canada?Question #101: Who is Canada’s Head of State?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai được xem như là cha đẻ của tỉnh bang Manitoba?Question #102: Who is considered the father of Manitoba?

? Tướng Arthur Currie là ai?Question #103: Who is General Sir Arthur Currie?

? Ai là người đứng đầu chính phủ liên bang?Question #104: Who is the Head of Government?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là người đại diện toàn quyền của Nữ Hoàng tại Canada?Question #105: Who is the Queen’s representative in Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là người lãnh đạo cuộc nổi dành và dành chính quyền tại Fort Garry?Question #106: Who led an armed uprising and seized Fort Garry?

? Ai là người đã đưa Quebec gia nhập Confederation?Question #107: Who led Quebec into Confederation?

? Ngài Sam Steele là ai?Question #108: Who was Sir Sam Steele?

? Ai là lãnh đạo đầu tiên của chính phủ có trách nhiệm của Canada vào năm 1849?Question #109: Who was the first leader of a responsible government in the Canadas in 1849?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Những người trung thành với Đế quốc Hoa Kỳ là ai?Question #110: Who were the United Empire Loyalists?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai được gọi là người Voyagers?Question #111: Who were the Voyagers?

? Tại sao cuộc chiến tại Vimy Ridge lại là một cuộc chiến quan trọng?Question #112: Why is the battle of Vimy Ridge important?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tại sao việc giao thương với nước khác lại quan trọng đối với Canada?Question #113: Why is trade with other countries important to Canada?

? Bài hát nào là Ca khúc Hoàng Gia của Canada?Question #114: What is the name of the Royal Anthem of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Đạo luật British North America Act có hiệu lực vào năm nào?Question #115: When did the British North America Act come into effect?

? Ai là Thủ tướng đầu tiên của Canada?Question #116: Who was the first Prime Minister of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Kể tên 3 quyền bổ sung được bảo vệ trong Hiến pháp về Quyền và Quyền tự do của Canada?Question #117: Name three additional rights protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Kể tên 6 trách nhiệm chính của một người công dân Canada?Question #118: Name six responsibilities of citizenship

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết tỉnh bang nào là tỉnh bang duy nhất sử dụng đồng thời 2 ngôn ngữ chính?Question #119: Which province is the only officially bilingual province?

? Quốc ca của Canada có tên là gì?Question #120: What song is Canada’s national anthem?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi đặc biệt quan trọng.

? Thành phố nào là Thủ đô của Canada?Question #121: What is the capital city of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Đâu là các tỉnh thuộc vùng Atlantic và thủ đô của nó?Question #122: What are the provinces of the Atlantic region and their capital cities?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Great Lakes nằm ở đâu?Question #123: Where are the Great Lakes?

? Con sông lớn nhất của Canada có tên là gì?Question #124: What is a major river in Quebec?

? Nunavut trở thành vùng lãnh thổ vào ngày nào?Question #125: On what date did Nunavut become a territory?

? Ngành nào có đa số người dân Canada đang làm việc?Question #126: In what industry do most Canadians work?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Vùng nào là vùng tập trung các ngành công nghiệp và sản xuất của Canada?Question #127: Which region is known as the industrial and manufacturing heartland of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Người đại diện toàn quyền tại tỉnh bang gọi là gì?Question #128: What do you call the Sovereign’s representative in the provinces?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Chính quyền Canada được gọi là gì?Question #129: What is Canada’s system of government called?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết 3 cấp chính quyền của Canada?Question #130: What are the three levels of government in Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết 2 trách nhiệm của chính quyền liên bang?Question #131: Name two responsibilities of the federal government.

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Bạn sẽ viết gì trên phiếu bầu trong cuộc bầu cử liên bang?Question #132: What do you mark on a federal election ballot?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Thủ tướng được chọn như thế nào?Question #133: How is the Prime Minister chosen?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Kể tên các đảng hiện đang có trong Hạ Viện Canada và lãnh đạo của họ?Question #134: Name all the federal political parties in the House of Commons and their leaders?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là Thủ tướng đương nhiệm của Canada? Và người này thuộc đảng nào?Question #135: What is the name of the Prime Minister of Canada and his/her party?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Người dân Canada sẽ bầu cho ai trong cuộc bầu cử liên bang?Question #136: Who do Canadians vote for in a federal election?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Sau cuộc bầu cử liên bang thì đảng nào sẽ được thành lập chính phủ mới?Question #137: After a federal election, which party forms the new government?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Tôn giáo nào lớn nhất Canada?Question #138: What is the largest religious affiliation in Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Thuế đầu người là gì?Question #139: What is the “head tax”?

? Môn thể thao nào là môn thể thao chính trong mùa Đông của Canada?Question #140: What is Canada’s national winter sport?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Có bao nhiêu người Canada nhận được huân chương cao quý nhất của Canada?Question #141: How many Canadians have been awarded the Victoria Cross (V.C.), the highest honour available to Canadians?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ngài Louis-Hippolyte La Fontaine là ai?Question #142: Who was Sir Louis-Hippolyte La Fontaine?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? 3 quốc gia nào nằm trong hiệp định tự do thương mại NAFTA?Question #143: Which three countries are signatories to NAFTA?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Le Hang là người mới định cư tại Canada. Luật nào cho phép cô ấy làm việc ngang bằng với một người đàn ông?Question #144: Le Hang is a new immigrant in Canada. What law allows her to take a job at par with a man?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Tỉnh bang nào là nơi sản xuất chính các mặt hàng bột giấy, giấy và thủy điện?Question #145: Which province is the main producer of pulp and paper and hydro-electricity?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Canada có 3 vùng lãnh thổ và bao nhiêu tỉnh bang?Question #146: Canada has three territories and how many provinces?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? ai là người lãnh đạo Đảng đối lập tại quốc hội Canada hiện nay?Question #147: Who is the leader of the Federal Official Opposition Party?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Khi nói đến 2 từ"Underground Railroad" (Đường ngầm) chúng ta nghĩ đến điều gì?Question #148: What was the “Underground Railroad”?

? Ai là người đại diện toàn quyền của Nữ Hoàng tỉnh Prince Edward Island?Question #149: What is the name of the Lieutenant-Governor of Prince Edward Island?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: [email protected]
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.