? Bạn sẽ viết gì trên phiếu bầu trong cuộc bầu cử liên bang?Question #1: What do you mark on a federal election ballot?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Chuyện gì đã xảy ra trong cuộc chiến The Plains of Abraham?Question #2: What happened at the Battle of the Plains of Abraham?

? Thủ tướng được chọn như thế nào?Question #3: How is the Prime Minister chosen?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Đạo luật nào được ban hành lần đầu tiên tại Canada theo đó hội đồng lập pháp sẽ do dân bầu lên?Question #4: Which Act granted, for the first time in Canada, legislative assemblies elected by the people?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Bạn sẽ phải hứa điều gì khi tuyên thệ gia nhập quốc tịch?Question #5: What will you promise when you take the Oath of Citizenship?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan trọng.

? Hãy cho biết "quyền giữ bí mật lá phiếu" (bầu cử) nghĩa là gì?Question #6: What does the “right to a secret ballot” mean?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng!

? Hãy cho biết các tỉnh bang khu vực Central của Canada và thủ đô của các tỉnh này?Question #7: What are the provinces of Central Canada and their capital cities?

Bạn trả lời sai rồi!

? Hãy cho biết tên của 2 văn kiện chính trong đó có chứa nội dung về quyền và tự do của chúng ta?Question #8: Name two key documents that contain our rights and freedoms.

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Đảng nào đang nắm cương vị Đảng đối lập trong quốc hội Canada?Question #9: Which party is the Official Opposition at the federal level?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết 2 trách nhiệm nào dưới đây thuộc trách nhiệm của chính phủ tỉnh bang và vùng lãnh thổ?Question #10: Name two responsibilities of the provincial and territorial government.

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu quan trọng.

? Quốc ca của Canada có tên là gì?Question #11: What song is Canada’s national anthem?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi đặc biệt quan trọng.

? Hãy cho biết 2 quyền tự do cơ bản được bảo vệ trong Hiến pháp về Quyền và Tự do của Canada?Question #12: Name two fundamental freedoms protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms.

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Lá cờ của Canada trông như thế nào?Question #13: What does the Canadian flag look like?

? Ai được xem như là cha đẻ của tỉnh bang Manitoba?Question #14: Who is considered the father of Manitoba?

? Tuyến đường sắt Canadian Pacific Railway là biểu tượng cho điều gì?Question #15: What did the Canadian Pacific Railway symbolize?

Bạn trả lời sai rồi!

? Kể tên các đảng hiện đang có trong Hạ Viện Canada và lãnh đạo của họ?Question #16: Name all the federal political parties in the House of Commons and their leaders?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là Toàn quyền của Canada?Question #17: What is the name of the Governor General?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Hãy cho biết 3 ngành công nghiêp chính của Canada?Question #18: What are the three main types of industry in Canada?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Ai là lãnh đạo đầu tiên của chính phủ có trách nhiệm của Canada vào năm 1849?Question #19: Who was the first leader of a responsible government in the Canadas in 1849?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Cuộc bầu cử liên bang Canada được tổ chứ vào ngày nào?Question #20: When must federal elections be held?

Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến bầu cử.

? Làm sao để một dự luật trở thành một luật được áp dụng?Question #21: How does a bill become a law?

Bạn trả lời sai rồi! Hãy cẩn thận đây là câu hỏi quan trọng!

? Hãy cho biết 1/3 dân số Canada sống tại tỉnh bang nào?Question #22: One third of all Canadians live in which province?

Bạn trả lời sai rồi!

? Nhóm người nào đã khai phá ra đất nước Canada?Question #23: Who are the founding peoples of Canada?

Bạn trả lời sai rồi. Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng.

? Điều nào dưới đây KHÔNG PHẢI là đặc tính của hệ thống chính quyền Canada?Question #24: Which of the following is NOT a feature of Canada’s system of government?

? Đạo luật British North America Act có hiệu lực vào năm nào?Question #25: When did the British North America Act come into effect?

Xin lưu ý:

  • Đây là những câu hỏi được chúng tôi sưu tầm và biên soạn dựa theo cuốn Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship
  • Đây chỉ là những câu hỏi tham khảo, không phải là những câu hỏi chính thức.
  • Việc trả lời đúng hết những câu hỏi ở đây không có nghĩa là bạn sẽ chắc chắn 100% đậu bài thi quốc tịch Canada.
  • Tham khảm thêm tài liệu: Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship (Click vào để tải bản PDF về) để nắm bắt thêm kiến thức.
  • Chắc chắn rằng sẽ có không ít lỗi khi biên soạn hay trong thao tác, xin vui lòng thông báo lỗi về cho chúng tôi tại email: info@vietcan.ca
  • Mỗi lần trắc nghiệm sẽ có 25 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ hơn 150 câu hỏi được chúng tôi biên soạn và sưu tầm, chính vì vậy hãy làm trắc nghiệm nhiều lần để bạn không bị sót câu hỏi nào.
  • Thời gian của mỗi bài trắc nghiệm là 90 phút (bằng giờ của bài trắc nghiệm thât).
  • Chúng tôi có đánh dấu: “Bạn trả lời sai rồi! Chú ý, đây là câu hỏi quan trọng” khi bạn trả lời sai, nghĩa là những câu hỏi này, theo chúng tôi, xác suất sẽ có trong các bài thi sẽ cao, hãy cố gắng làm đúng.
  • Những câu hỏi liên quan đến “bầu cử” là những câu hỏi “tối quan trọng” hãy cố gắng làm đúng. Lưu ý rằng nếu bạn trả lời những câu hỏi khác đúng nhưng 1 câu hỏi liên quan đến bầu cử mà sai thì cũng sẽ bị đánh rớt.
  • Chúc các bạn may mắn với bài kiểm tra.