ĐIỀU KHOẢN

Khi bạn nhập vào những thông tin trong phần Mortgage nghĩa là bạn đồng ý cho chúng tôi chuyển tất cả những thông tin đó đến với Công ty Finevo Lending Group, là công ty sẽ liên lạc trực tiếp với bạn về việc cho vay tiền mua nhà (Mortgage).

Khi bạn nhập thông tin trong phần Mortgage đồng nghĩa với việc bạn đã biết rằng chúng tôi, Hoang Nguyen, là người hợp tác với World Finacial Group và là đối tác của Công ty Finevo Lending Group với mã số 109SKC và sẽ được Finevo Lending Group trả cho chúng tôi lệ phí giới thiệu khách hàng.

Thông tin của các bạn sẽ được chúng tôi chuyển cho Finevo Lending Group với mục đích vay tiền mua nhà,  và sẽ không chuyển cho bất cứ bên nào khác cho những mục đích khác.