Tag: 2025

Alberta đang bảo vệ việc làm và khả năng cạnh tranh kinh tế của lĩnh vực dầu khí khi họ cảm kết cắt giảm 45% khí thải metan ô...