Tag: ALS

Thành viên quốc hội (MP) thuộc Đảng Tự do (Liberal), Mauril Belanger, là người thường được thấy ngồi trên chiếc xe lăn trong những tháng vừa qua, đã qua...