Tag: cews

Chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi giống nhau liên quan đến chương trình hỗ trợ 75% lương nhân viên cho doanh nghiệp, qua đó cho thấy một...

Thủ tướng Canada, Justin Trudeau, cho biết Chương trình hỗ trợ lương của chính phủ liên bang, CEWS, dành cho các doanh nghiệp bị tác động mạnh bởi đại...

Như chúng tôi đã đưa tin, chính phủ dự chi $73 tỷ đô cho Chương trình hỗ trợ 75% lương cho nhân viên nhằm giúp các doanh nghiệp đang...

error: Alert: Content is protected !!