Tag: #yegtreemap

Chính quyền thành phố Edmonton đã đưa vào sử dụng một bản đồ trực tuyến trong đó “chỉ điểm” cho người dân những nơi hái trái cây miễn phí...